Algoritam od kuće do škole

Poredaj dijelove algoritma.