2022-02-02 09:50:56

Obavijest o načinu i postupku vrednovanja kandidata - učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku

Osnovna škola Izidora Kršnjavoga

Zagreb, Kršnjavoga 2

KLASA: 112-02/22-01/07

URBROJ: 251-124/01-22-7

U Zagrebu 02. 02. 2022.

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članaka 12., 13., 14. i 15.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavoga (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje donosi:

O B A V I J E S T

O POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA I VREDNOVANJU KANDIDATA

Za natječaj objavljen dana 19.01.2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Osnovne škole Izidora Kršnjavoga, Kršnjavoga 2, Zagreb za radno mjesto učitelja/ice razredne nastave u produženom boravku na određeno puno radno vrijeme (1 izvršitelj/ica) održat će se usmeno testiranje kandidata dana 10.02.2022. s početkom u 11:00 sati.

Prema članku 13. Pravilnika odgojno-obrazovni radnici će se testirati iz sljedećih područja:
- intelektualno-kognitivne te psihološke sposobnosti
- informatička pismenost
- stručno-pedagoške i metodičke kompetencije
- komunikacijske i socijalne vještine, motivaciju i interese kandidata za rad u Školi

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi Pravilnik o kućnom redu Osnovne škole Izidora škola Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavoga

Kandidati pozvani na testiranje u četvrtak 10.02.2022. godine:

Red. br.

Prezime

Ime

Vrijeme testiranja

1.

Binički

Kristina

11:00

2.

Blajić

Marija

11:15

3.

Emma

Ela

11:30

4.

Marjanović

Iva

11:45

5.

Vukadin

Diana

12:00

  6.    Baotić            Barbara     12:15

Napomena:

Sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (NN 121/2021) pri ulasku u školu potrebno je predočiti EU digitalnu Covid potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju.

 

U školi je obvezno nošenje zaštitne maske te držanje razmaka sukladno epidemiološkim mjerama i preporukama.


Osnovna škola Izidora Kršnjavoga Zagreb