preskoči na sadržaj

Osnovna škola Izidora Kršnjavoga

 > Natječaji
Natječaji i obavijesti o odabiru kandidata

Natječaj za popunu radnog mjesta - školski logoped/logopedinja

Autor: Elizabeta Hanžeković, 21. 4. 2022.

OSNOVNA ŠKOLA

IZIDORA KRŠNJAVOGA

Zagreb, Kršnjavoga 2

KLASA: 112-02/22-01/13

URBROJ: 251-124/02-22-1

Zagreb, 21.4.2022.

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20), članaka 6., 7. i 13. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavoga (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Osnovna škola Izidora Kršnjavoga, Zagreb, Kršnjavoga 2, objavljuje:

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

  • STRUČNOG SURADNIKA/ICU LOGOPEDA

u sjedištu OŠ Izidora Kršnjavoga, Zagreb, a prema potrebi i izvan sjedišta

- 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

 

Prema odredbama čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017, 47/18, 123/19, 66/20) radni odnos se ugovara uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca. 

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu s Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

 

Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), čl. 28. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019). te Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 75/2020)

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja
  • dokaz o radnom iskustvu - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, email adresa) i naziv radnog mjesta na koje prijavljuje.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj  121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti vrednovanju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavoga. Na mrežnim stranicama Škole će biti objavljena Obavijest, popis kandidata koji udovoljavaju uvjetima natječaja i upute kandidatima o načinu, vremenu i mjestu održavanja vrednovanja minimalno 5 dana prije datuma održavanja vrednovanja kandidata.

 

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola Izidora Kršnjavoga, Zagreb može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove osobne podatke navedene u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog  parlamenta i Vijeća Europe od 27. 4. 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18).

 

Rok za podnošenje prijave: osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

Prijave se dostavljaju zemaljskom poštom na adresu:

Osnovna škola Izidora Kršnjavoga, Kršnjavoga 2, 10 000 Zagreb, s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Obavijest o ishodu natječajnog postupka bit će objavljena na mrežnim stranicama Škole www.os-ikrsnjavi-zg.skole.hr.

U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni prema članku 20. stavku 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavoga.

 

Ravnateljica:

Lidija Sosa Šimenc, prof.
e-katalog

e-katalog

školske knjižnice OŠ Izidora Kršnjavoga

Društvene mreže škole

 

Facebook i Instagram stranica Osnovne škole Izidora Kršnjavoga

e-Škole

Oznaka eTwinning škole

OŠ Izidora Kršnjavoga 

Oznaka eTwinningove škole je način da eTwinning zajednica prepozna i vrednuje uključenost, predanost i posvećenost suradnje učenika i učitelja unutar škole.

Škola za život

VIRTUALNA IZLOŽBA

Kalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

Oglasna ploča
RASPORED ZVONA

                    

1. sat 8.00 - 8.40
2. sat 8.45 - 9.25
  MALI ODMOR
3. sat 9.35 - 10.15
4. sat 10.20 - 11.00
5. sat 11.05 - 11.45
6. sat 11.50 - 12.30
7./0. sat 12.35 - 13.15
 

VELIKI ODMOR

13.15-13.45

8./1. sat 13.45 - 14.25
2. sat 14.30 - 15.10
3. sat 15.15 - 15.55
  MALI ODMOR
4. sat 16.05 – 16.45
5. sat 16.50 – 17.30
6. sat 17.35 – 18.15
7. sat 18.20 – 19.00

 

Školski jelovnik
Dokumenti
Korisni linkovi
CMS za škole logo
Osnovna škola Izidora Kršnjavoga / Kršnjavoga broj 2, HR-10000 Zagreb / os-ikrsnjavi-zg.skole.hr / ured@os-ikrsnjavi-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju